Skip to content

I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w zawodach GRAVELIADA 2024.
 2. Wyścig ma charakter ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności
  i możliwością jazdy ciągłej.
 3. Do wyboru są trzy trasy:260 km, ok.160 km i ok. 80km, które poprowadzono
  w większości po drogach szutrowych, polnych i leśnych oraz po drogach asfaltowych, unikając dróg krajowych; w części też szlakami rowerowymi.
 4. Udział w ultramaratonie jest dobrowolny i przeznaczony dla osób, które ukończyły
  18 lat.
 5. Udział w ultramaratonie wymaga zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz przestrzeganiem w czasie zawodów.
 6. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

II.  ORGANIZATORZY

Organizatorem ultramaratonu rowerowego GRAVELIADA 2024 jest Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu “Mazovia Team” 01-494 Warszawa, ul. J. Waldorffa 29, Telefon: +48 501 550 347, e-mail: biuro@graveliada.pl

III.  TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Zawody odbędą się w dniach 13-14 lipca 2024.
 2. Start i meta na wszystkich dystansach, znajdować się będzie w Iławie.
 3. Godziny otwarcia Biura Zawodów oraz jego lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie w komunikacie technicznym na stroniehttp://graveliada.pl
 4. Szczegółowy przebieg trasy ultramaratonu GRAVELIADA 2024 zostanie udostępniony na stronie zawodów http://graveliada.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.
 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej na ok 7 dni przed startem zawodów.

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zawody przeznaczone są dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening
  w jeździe długodystansowej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat. W przypadku dystansu
  80 km organizatorzy dopuszczają możliwość startu osób w wieku od 15 lat – pod warunkiem wspólnego uczestnictwa z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru, który napędzany jest siłą ludzkich mięśni. Nie jest dozwolony start na rowerach z jakimkolwiek wspomaganiem np.: napędem elektrycznym, spalinowym.
 4. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za stan techniczny oraz wyposażenie roweru, na którym będzie startował w Zawodach. Rower musi spełniać wymogi dopuszczenia go do ruchu i poruszania się po drogach publicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) Paragraf 53 (obowiązkowe wyposażenie roweru, wózka rowerowego i motoroweru) . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie, stan techniczny
  i wyposażenie rowerów uczestników.
 5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kasku, oświetlenia (przednie – białe, tylne – czerwone), odblasków oraz numeru startowego otrzymanego w pakiecie startowym, dokumentu tożsamości ze zdjęciem, telefonu komórkowy z numerem podanym przy rejestracji.
 6. Warunkiem udziału w Zawodach jest złożenie pisemnego oświadczenia o:
  • zapoznaniu się oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
  • udziale w zawodach na własną odpowiedzialność,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych Organizatora.

V.  ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 6 listopada 2023
 2. Zgłoszenia będzie można dokonać zgodnie z zasadami określonymi na stroniehttp://graveliada.pl, przez system zapisów.
 3. System zapisów umożliwia zgłoszenie zawodnika, rezerwację miejsca na liście startowej oraz wniesienie opłaty startowej
 4. Opłata startowa zależna jest od terminu dokonania płatności zgodnie z zapisami rozdziału VI
 5. Opłatę startową należy wnieść maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych.
 6. W czasie rejestracji możliwe jest opłacenie zawodów poprzez udostępniony system natychmiastowych płatności. Możliwe jest także zarejestrowanie się przez platformę zapisów oraz dokonanie płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora. W tym przypadku przelewu należy dokonać w przeciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji na zawody.
 7. Rachunek bankowy Organizatora: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 – Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu “Mazovia Team” 01-494 Warszawa, ul. J. Waldorffa 29, w tytule podając: „GRAVELIADA 24, dystans, imię i nazwisko”.
 8. Limit dla dystansu 80km wynosi 100 osób, natomiast dla dystansu 160km/260km łącznie 200 osób
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.
 10. O udziale w wyścigu decyduje kolejność zapisów.

VI.  OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa Graveliada 2024 wynosi:

2023.11.06 – 2023.01.31

260 km 329.00 PLN
260 km – start w parze 599.00 PLN
160 km 329.00 PLN
160 km – start w parze 599.00 PLN
  80 km 259.00 PLN
  80 km – start w parze 449.00 PLN

2024.02.01 – 2024.05.31

260 km 399.00 PLN
260 km – start w parze 699.00 PLN
160 km 399.00 PLN
160 km – start w parze 699.00 PLN
  80 km 279.00 PLN
  80 km – start w parze 479.00 PLN

2024.06.01 – 2024.06.30

260 km 449.00 PLN
260 km – start w parze 799.00 PLN
160 km 449.00 PLN
160 km – start w parze 799.00 PLN
  80 km 299.00 PLN
  80 km – start w parze 509.00 PLN

Cena dotyczy jednego zawodnika lub jeśli zaznaczono pary zawodników (dwie osoby dorosłe lub opiekun i zawodnik określony w rozdziale IV pkt. 2)

VII.  REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w zawodach bez podania przyczyny.
 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres biuro@graveliada.pl
 3. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • rezygnacja do dnia 31.01.2024 – zwrot 95% opłaty startowej
  • rezygnacja do dnia 31.05.2024 – zwrot 50% opłaty startowej
  • rezygnacja od 1.06.2024 – opłata startowa nie jest zwracana.
 4. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 5. Zwroty nastąpią w terminie do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia
  o rezygnacji.
 6. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów.

VIII.     PRZENIESIENIE MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA, ZMIANA DYSTANSU

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres: biuro@graveliada.pl
 3. Przeniesieniu miejsca na liście startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 50 złotych.
 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
 5. Osoba, na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienia opłaty administracyjnej poprzez przelew bankowy na rachunek organizatora 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 z dopiskiem „GRAVELIADA 24, imię i nazwisko – przeniesienie numeru”,
 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 07.07.2024. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe.
 7. Uczestnik ma możliwość zmiany dystansu do dnia 07.07.2024 roku za zgodą Organizatora.

IX.  LIMITY CZASOWE

 1. Na dystansie 260 km limit czasowy wynosi: 20 godzin, od godziny 6:00
 2. Dla dystansu 160 km, limit wynosi 15 godzin, od godziny 7:00
 3. Dla dystansu 80 km, limit wynosi 10 godzin, od godziny 8:00
 4. Dokładne godziny startu oraz podział na grupy startowe zostanie ogłoszony zgodnie
  z komunikatem na stronie www oraz na mediach społecznościowych Organizatora.

X.  PRZEBIEG I ZASADY WYSCIGU

 1. Celem wyścigu jest pokonanie w jak najkrótszym czasie wybranej przez zawodnika trasy zawodów.
 2. W czasie rozgrywania imprezy będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
 3. Start będzie realizowany z podziałem na grupy startowe. Stosowna informacja pojawi się w komunikacie technicznym na stronie www oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Lista startowa opublikowana zostanie najpóźniej dnia 07.07.2024.
 5. Trasa rajdu nie będzie oznakowana. Uczestnicy jadą wg. śladu gpx udostępnionego przez Organizatora. (Uczestnik zaopatruje się w urządzenie do prowadzenia po trasie na własną rękę).
 6. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non stop, lecz Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 7. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu minimum 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu trackera GPS oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia.
 8. Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
 9. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na ogólnodostępnej stronie www Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy
  w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.
 11. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu, w którym się ją opuścił.
 12. Zawodnik zostanie wyposażony w tracker GPS dostarczony przez Organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 13. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny, a stosowny link podany zostanie na stronie www Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo ustawienia sędziów na trasie zawodów w celu kontroli poprawności jazdy zawodnika po wyznaczonym śladzie.

XI.  ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnika obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl obowiązującej ustawy prawo o ruchu drogowym.
 3. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy zawodów samodzielnie.
 5. W przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia losowego, zawodnicy są zobowiązani udzielić pomocy innym zawodnikom.
 6. Podczas wyścigu obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.
 7. Na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 8. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora drogą telefoniczną lub sms-ową.
 9. Po zakończeniu wyścigu, na mecie uczestnik zobowiązany jest do zwrotu trackera GPS obsłudze technicznej. W uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Organizatorem możliwe jest odesłania urządzenia GPS na poniższy adres: BB Tracker, Świękitki 1A,
  11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie.
 10. Na trasie wyścigu obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego. Będą wyznaczone strefy na odpady przy bufecie na trasie oraz kosze na śmieci w okolicach startu / mety i Miasteczka Zawodów. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 11. W przypadku uszkodzenia lub utraty trackera GPS, uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

XII.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
 • obsługę administracyjną
 • elektroniczny pomiar czasu
 • wypożyczenie trackera GPS
 • transmisję online
 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx
 • pakiet startowy:
  • numer startowy
  • naklejki
  • niespodzianka
 • gadżet pamiątkowy z okazji imprezy
 • posiłek przed startem wyścigu
 • ciepły posiłek na mecie wyścigu
 • punkty z posiłkami regeneracyjnymi na trasie wyścigu (pit-stop)
 • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu
 • puchary dla zwycięzców.

XIII.  BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 2. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu rowerowego GRAVELIADA 2024 oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu. Zawodnicy powinni wykupić je we własnym zakresie.
 7. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, lub który nie posiada któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.
 8. Począwszy od godziny 6:00 13.07.2024 do godziny 2:00 14.07.2024 uruchomiony zostanie telefon alarmowy, pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane.

XIV.  KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Klasyfikacja końcowa będzie oddzielna dla każdego dystansu z podziałem na płeć.
 2. Nagradzanie będą zawodnicy za miejsca 1-3 open.
 3. Klasyfikacja w parach będzie liczona oddzielnie dla każdego dystansu. W przypadku zgłoszenia zawodników do klasyfikacji w parach, zawodnicy będą nagradzani tylko w tej klasyfikacji. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy pary. Warunkiem klasyfikacji pary jest jednoczesny wjazd obydwu zawodników na metę.
 4. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika do momentu przekroczenia linii mety wyścigu.
 5. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego.

XV.  ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).
 2. Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane
  w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 3. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Organizatora.
 4. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora oraz partnerów Organizatora zdjęć i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych Organizatora (FB, Instagram) w ramach relacji z wyścigu
  i konkursów.

XVI.  Protesty

 1. Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać ́złożone w formie pisemnej osobiście Organizatorowi w Biurze Zawodów (w trakcie trwania imprezy), podpisane przez uprawnioną osobę ̨ składającą protest i niezbędną kaucją
  w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Organizator nie uzna zasadności protestu. Decyzja ostateczna należy do Organizatora i nie podlega ponownej weryfikacji.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Rowerowy GRAVELIADA 2024 odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty za start (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
 3. W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości lub części opłaty za start (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
 4. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
 5. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 7. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.
 8. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu

+48 690 626 757 i +48 501 550 347 lub adresem e-mail: biuro@graveliada.pl